BALTIC ART CENTER

Meny

Konst i Stadsutveckling Visborg, 2021

<br>Nya Perspektiv Visborg- Tre Konstnärliga Undersökningar

Art in Urban Development Visborg

BAC fick 2019 i uppdrag av Region Gotland att ansvara för den konstnärliga ledningen av Konst i stadsutveckling Visborg i samverkan med Statens konstråd. Konstnärerna Ingela Ihrman, Juri Markkula och Urbonas Studio bjöds in för deras förmåga att tillföra konstprojektet en blandning av erfarenheter och perspektiv, både från Gotland och från internationella sammanhang, och ett starkt intresse för samspelet mellan människa, natur, tid och plats. Deras arbete har resulterat i förslag på konkreta gestaltningar men även i konstnärliga processer kring stadsbyggnadsfrågor som involverar deltagande och pedagogik.

Juri Markkula presenterar hur den framtida stadsdelens identitet kan förstärkas och utvecklas i den planerade stadsdelsparken Donners hage i gestaltningskonceptet ANNO MMXX. Urbonas Studio har i sitt projekt, den digitala världen The Swamp Observatory, lyft fram konstens roll för klimat- och hållbarhetsfrågor genom pedagogik och delaktighet i virtuell design av området kring de planerade dagvattendammarna i Visborg. Ingela Ihrman visar hur både tjänstepersoner och medborgare kan inkluderas i en konstnärlig bearbetning av stadsbyggnadsprocessen i sitt projekt Tågandet på Visborg – som också är ett förslag på ett mobilt kulturellt inslag i den nya stadsdelen.

Juri Markkula presenterar hur den framtida stadsdelens identitet kan förstärkas och utvecklas i den planerade stadsdelsparken Donners hage i gestaltningskonceptet ANNO MMXX. Urbonas Studio har i sitt projekt, den digitala världen The Swamp Observatory, lyft fram konstens roll för klimat- och hållbarhetsfrågor genom pedagogik och delaktighet i virtuell design av området kring de planerade dagvattendammarna i Visborg. Ingela Ihrman visar hur både tjänstepersoner och medborgare kan inkluderas i en konstnärlig bearbetning av stadsbyggnadsprocessen i sitt projekt Tågandet på Visborg – som också är ett förslag på ett mobilt kulturellt inslag i den nya stadsdelen.

För det mesta kommer konsten in då beslut om investeringar tagits och då den egentliga planeringsfasen är över. Men ur bildkonstnärens utbildning och roll kommer förmågan att erbjuda en djup och kritisk analys av gestaltningsfrågor. Konstnärliga undersökningar kan därför användas för att uppmärksamma värden som inte inkluderats och bearbeta och fördjupa inriktningen på gestaltningsfrågor. I konstprojektet har möjligheten funnits att låta den konstnärliga praktiken ge nya perspektiv och identifiera värden som kan bidra i en kommunal stadsutvecklings- och planeringsprocess. Samarbetet mellan konstnärer, planerare, arkitekter och landskapsarkitekter har givits plats och utrymme tidigt i gestaltningsprocessen.

Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland:
– Samarbetet med konstnärerna i det tidiga stadsbyggnadsarbetet har varit lärorikt för oss stadsplanerare. Att involvera den konstnärliga kompetensen tidigt har också underlättat för att identifiera viktiga värden på platsen. Vi tror att de konstnärliga undersökningarna i en eller annan form kommer att bidra vidare till stadsdelens förverkligande, och det ska bli spännande att se om vi också kan tillämpa en liknande arbetsmodell i kommande projekt.

Projektet avslutades 2020 och en dokumentation av de konstnärliga undersökningar som genomförts inom projektet har färdigställts.

Läs mer om konstprojektet i rapporten ”Nya Perspektiv Visborg – tre konstnärliga undersökningar”.

Bakgrund

Region Gotland planerar för bostadsutbyggnad och verksamheter i det tidigare regementsområdet Visborg i södra Visby. Projektet Konst i Stadsutveckling Visborg har genomförts som en del av Statens konstråds regeringsuppdrag ’Kunskapsnav offentlig konst’ i samverkan mellan Statens konstråd, Region Gotland och Baltic Art Center (BAC). Syftet har varit att Region Gotland vill utveckla sina arbetsmetoder när det gäller att inkludera konstnärliga perspektiv i stadsutvecklingsprojekt och på så vis försöka hitta nya och andra perspektiv i stadsbyggnadsprocessen och området än de direkt förväntade.