LADDAR... ...

The Swamp Observatory - an instrumentarium for change of perspective

Utgångspunkten för Urbonas Studios konstnärliga förstudie The Swamp Observatory – an Instrumentarium for Change of Perspective, har varit de planerade dagvattendammarna i norra Visborg. Konstnärerna har under ett antal år arbetat med våtmarken som biologiskt koncept och miljö, i vilka större klimatfrågor kan skalas ner i ett hanterbart format. I en våtmarksmiljö är varje organism delaktig i övriga organismers livsmiljö och nödvändig för helheten och våtmarkens överlevnad. Konstnärerna ser våtmarken som en modell för samexistens livsformer emellan som vi människor kan lära oss av. De planerade dagvattendammarna kan inte säjas utgöra en våtmark men kan genom sitt anlagda landskap komma att få en liknande biologisk mångfald.

I sin förstudie The Swamp Observatory har konstnärerna skapat en konceptuell ram och digitalt verktyg för invånare att lära sig om och observera den livsmiljö som de planerade dagvattendammarna i Visborg kan ge upphov till. Projektets syfte har varit att utveckla en metodik för konstnärlig intervention i stadsutveckling via miljöpedagogik. Tanken är att invånare ska få tillgång till The Swamp Observatory genom en digital värld via webben och genom en applikation som kan aktiveras i exempelvis en smartphone på plats i Visborg. I den digitala världen kommer användare att kunna gå in i olika ”instrument” som fokuserar på olika delar av livsmiljön runt dagvattendammarna som exempelvis: lera, insekter, svamp eller groddjur och dess roll i det lokala ekosystemet. Men även fiktiva delar av dessa miljöer som på ett fantasifullt sätt spekulerar kring framtidens arter.

Genom att utveckla och använda sig av Augmented Reality-teknik föreslår konstnärerna en ny modell för konst i offentliga rum som engagerar gemenskaper med ekosystem innan planprocessens påverkat staden fysiskt. Med AR- teknik kan medborgare uppleva en hybrid mellan fysisk verklighet och fiktion. Projektet för fram idén om en social biotop och ett nytt sätt att engagera nuvarande och framtida medborgare i stadsutveckling där pedagogiska interventioner och en process av kollektivt konstnärligt skapande kan katalysera fram en ny virtuell allmänning.

Till The Swamp Observatory hör ett fiktivt sällskap – The Society of Forgotten Futures – bestående av en brokig samling ”experter” som bidragit med sina kunskaper om lokal flora och fauna, historia och mytologi för visualiserandet av de digitala instrumenten som har fått följande titlar: The Quagmire (träsk, gungfly), The Swarm (insektssvärm), The Spawn (mycel), The Frog Army (grodarmé), The Snakepit (ormgrop) och The Timestack (tidslager).

Projektet har utvecklat en digital prototyp där konstnärerna fokuserat på det instrument som handlar om leran i våtmarken – The Quagmire. Den kretsar kring de kretslopp och energicykler i luft, vatten och i sediment av jord, lera och gyttja som kommer att lagras i skapandet av dagvattendammarna. Prototypen har utvecklats i samarbete med sjätteklassarna på Atheneskolan som på sina bildlektioner har bidragit med att skapa karaktärer som befolkar den digitala ”Quagmirevärlden”.

Dagvattendammarna och dess kapacitet att fånga upp regnvatten och filtrera det hamnar mitt i miljö- och klimatdebatten och utgör en modell för hur man kan återinföra våtmarker på Gotland. Genom pedagogik och gestaltning av landskapet kan området utveckla en egen identitet kring dess naturvärden som på samma gång utgör ett av områdets mer synliga innovativa kretslopp. The Swamp Observatory’s digitala instrument bygger på delaktighet och medskapande och kan därför utgöra grunden för fortsatt dialog mellan stadsutvecklingsprojektet och exempelvis barn och unga vad gäller hållbarhetsarbetet i den nya stadsdelen.

Urbonas Studio är grundat av konstnärerna och pedagogerna Nomeda och Gediminas Urbonas baserade i Cambridge, Massachusetts och i Vilnius i Litauen. Urbonas Studio arbetar med interdisciplinär forskning som främjar utbyte mellan olika former av kunskap och konstnärlig praktik i jakten på projekt som kan förvandla det offentliga rummet och den kollektiva föreställningsförmågan. Nomeda och Gediminas Urbonas forskar och undervisar på the Massachusetts Institute of Technology, USA.

"Seagrasseassador" av Tyra är en förfader till bläckfisken. Den kom fram ur fossil och hjälper till att cirkulera metangas i träsket och lever i symbios med Poppys "Cocomolko" bakterie, som frodas på koldioxid.
"Mushroom" av Sam är en hallucinogen växt som låtsas vara en svamp. Den framträder som ett irrbloss för att locka flugor djupare in i Quagmire.
Vänliga "Spirillum" av Nathalie flyger i spiraler, lever på vattenbakterier och pratar med växter för att få dem att växa bättre.
"Seagrasseassador" av Tyra är en förfader till bläckfisken. Den kom fram ur fossil och hjälper till att cirkulera metangas i träsket och lever i symbios med Poppys "Cocomolko" bakterie, som frodas på koldioxid.
“Creepy face” av Julie är ett mineral som indikerar fuktighetsnivån i träsket. Det lyser och flyter runt när den är blöt och sitter mörk och vresig när träsket är törstigt.
“Flying Pineapple” av Noah är en biodestruktör som frodas på svavel och skapar enzymer för att bryta ner plast. Alla i Quagmire älskar lukten och smaken av Pineapple.
"Mushroom" av Sam är en hallucinogen växt som låtsas vara en svamp. Den framträder som ett irrbloss för att locka flugor djupare in i Quagmire.
Vänliga "Spirillum" av Nathalie flyger i spiraler, lever på vattenbakterier och pratar med växter för att få dem att växa bättre.
“Creepy face” av Julie är ett mineral som indikerar fuktighetsnivån i träsket. Det lyser och flyter runt när den är blöt och sitter mörk och vresig när träsket är törstigt.


En karta över karaktärerna i Quagmire. Från en tecknings- och skrivworkshop med elever på Atheneskolan.

Urbonas Studio, The Swamp Observatory, 2021.
Konceptuella skisser för AR miljö. Teckningar av elever i klass 6 på Atheneskolan. 3D modeller i samarbete med Indrė Umbrasaitė. AR av Steven Bachelder. Foto: Karl Melander

Konst i stadsutvecklingsprojekt Visborg

Region Gotland planerar för bostadsutbyggnad och verksamheter i det tidigare regementsområdet Visborg söder om Visby. Projektet Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg är ett delprojekt i Statens konstråds satsning Konst i Stadsutveckling och sker i samverkan mellan Statens konstråd, Region Gotland och BAC.
Läs mer

Länkar

Statens konstråd

Region Gotland

Urbonas Studio

‹ Tillbaka till översikt