LOADING...
Bild: Swamp Game: Eat Me. Nomeda & Gediminas Urbonas in collaboration with Nikola Bojić, Kristupas Sabolius and Indrė Umbrasaitė (MIT Climate Visions). Web design and development: ungroup.group and NODE Berlin Oslo.

The Swamp Observatory: an instrumentarium for change of perspective

Med sitt projekt, The Swamp Observatory: an instrumentarium for change of perspective, fokuserar konstnärerna Nomeda och Gediminas Urbonas på en våtmark – de planerade dagvattendammarna på norra Visborg. Under den mänskliga historien har våtmarkerna tryckts undan och dränerats i syfte att erövra naturen, bringa reda, planera miljön och utveckla bosättningar. Med klimatkrisens stigande havsnivåer och extrema torka kan träskens återkomst tvinga oss att förändra gamla tankemönster. Men hur kan vi skifta perspektiv från det mänskliga till det ”mer-än-mänskliga”?

I en tid präglad av instabilitet, hotande krig och miljökollaps vill konstnärerna belysa den akuta frågan om människans samexistens med andra livsformer. Våtmarker erbjuder idealiska förhållanden för att testa begreppet sympoiesis. Detta betyder gemensamt skapande och blivande, i syfte att finna en ny livssyn baserad på samexistens, och på den poetiska kraften i de ekologiska system som omger oss. Träsket är både ett biologiskt begrepp och en miljö som ger oss möjlighet att skala ner globala miljöfrågor på en nivå där vi kan uppfatta dem på nära håll. I ett träsk är varje organism delaktig i varje annan organisms miljö och nödvändig för helhetens överlevnad.

Inom ramen för The Swamp Observatory, vill konstnärerna utveckla en experimentell praktik där en fusion av konstnärliga metoder, vetenskapliga instrument och stadsutveckling kan artikulera förhållningssätt och teknologier som förmår skifta diskussionen från det ”offentliga rummet” till ”kritiska zoner” – som exempelvis träsken. Genom att fokusera på den roll som fiktionen spelar i skapandet av nya former av miljötänkande vill projektet ifrågasätta det vetenskapliga instrumentets logik som utvecklats för att observera och läsa av miljön.

Konstnärerna vill som en del av projektet utveckla interaktiv teknologi parallellt med stadsutvecklingsprocessen genom en serie publika möten av pedagogisk natur som workshops och praktiska ”hackathons” där projektet knyter an till lokalsamhället i Visborg, forskare på Campus Gotland och andra experter. The Swamp Observatory kommer här att utforska alternativa perspektiv på lokala arter som växter, svampar, bakterier, insekter och amfibier utifrån existerande forskning. Projektet vill testa förståelsen av och kartläggandet av ekologiska helheter, s k holobionter.

Gediminas och Nomeda Urbonas:
Vi hoppas att projektet kan utveckla en ny vokabulär och estetik för planering samtidigt som det bidrar till att ge medborgarna möjlighet att läsa av sin miljö. Genom att erbjuda användarna imaginära, alternativa perspektiv vill ”The Swamp Observatory” fokusera på att testa symbio-poetiken som metafor – att det verkligt nya kommer ur radikalt samarbete mellan människor och icke-människor.

Urbonas Studio är grundat av konstnärerna och pedagogerna Nomeda och Gediminas Urbonas baserade i Cambridge, Massachusetts och i Vilnius i Litauen. Urbonas Studio arbetar med interdisciplinär forskning som främjar utbyte mellan olika former av kunskap och konstnärlig praktik i jakten på projekt som kan förvandla det offentliga rummet och den kollektiva föreställningsförmågan. Urbonas Studio forskar och undervisar på the Massachusetts Institute of Technology, USA.

Bild: Swamp Game: Eat Me. Nomeda & Gediminas Urbonas in collaboration with Nikola Bojić, Kristupas Sabolius and Indrė Umbrasaitė (MIT Climate Visions). Web design and development: ungroup.group and NODE Berlin Oslo.

Konst i stadsutvecklingsprojekt Visborg

Region Gotland planerar för bostadsutbyggnad och verksamheter i det tidigare regementsområdet Visborg söder om Visby. Projektet Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg är ett delprojekt i Statens konstråds satsning Konst i Stadsutveckling och sker i samverkan mellan Statens konstråd, Region Gotland och BAC.
Läs mer

Länkar

Statens konstråd

Region Gotland

Urbonas Studio

Tillbaka till översikten