LOADING...
Bild: Juri Markkulas illustration av tegelportal som entré till Donners hage.

ANNO MMXX

I projektet ANNO MMXX utvecklar konstnären Juri Markkula ett gestaltningskoncept för den planerade stadsparken Donners hage i Visborg. Konstnären använder sig av platsens kulturhistoria och naturvärden och förhåller sig till konstprojektet föreslagna teman: mötesplatser och gröna stadsrum samt länkar, stråk och rörelse. I ANNO MMXX tematiseras regementsområdets tegelarkitektur, kulturstängsel och den lokala vegetationen i gestaltningar som markerar in- och utgångar i parken. Gestaltningarna bidrar till att rama in Donners hage, både som en fysisk plats och en plats av minnen. Samtidigt kopplar de samman olika delar av Visborg, för både fotgängare och cyklister, genom att agera vägvisare och uppmuntra till rörelse inom Visborg via parken.

Kärnan i gestaltningskonceptet utgår från en tegelportal i form av ett brottstycke eller en ruin som speglar regementsarkitekturen i formspråk, skala och placering. Region Gotlands huvudkontor är belägna i Visborgs f d regementsbyggnader. Portalen är tänkt som en replik på entrén till Region Gotlands huvudkontor och är placerad mittemot dess port på andra sidan gatan vid Visborgsallén. Där bildar den entré till Donners hage och upprättar en siktlinje och visuell förbindelse mellan det gamla regementsområdet och det nya bostadsområdets gemensamma park. Utifrån portaltemat har konstnären arbetat fram ytterligare tre gestaltningar som markerar entréer till Donners hage.

Juri Markkula är baserad i Visby på Gotland och arbetar med gestaltningsuppdrag och utställningar lokalt, nationellt och internationellt. Juri Markkulas arbete är baserat i måleri och undersöker det dynamiska förhållandet mellan betraktare och fysiska material. I sin ateljé, såväl som i offentliga gestaltningsuppdrag, experimenterar han ofta med relationen mellan kroppars rörelser, ytor och perception.

Bild: Juri Markkulas illustration av tegelportal som entré till Donners hage.

Konst i stadsutvecklingsprojekt Visborg

Region Gotland planerar för bostadsutbyggnad och verksamheter i det tidigare regementsområdet Visborg söder om Visby. Projektet Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg är ett delprojekt i Statens konstråds satsning Konst i Stadsutveckling och sker i samverkan mellan Statens konstråd, Region Gotland och BAC.
Läs mer

Länkar

Statens konstråd

Region Gotland

Juri Markkula

Tillbaka till översikten